Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Documente necesare urbanism➠ Etapele necesare realizării lucrărilor de construcții

Beneficiarul - persoană fizică sau juridică - care intenționează să realizeze o construcție, va parcurge urmatoarele etape:
 1. Identificarea emitentului autorizației de construire (primărie locală/consiliu județean);
 2. Elaborarea documentației topografice a imobilului, vizată de O.C.P.I. Prahova;
 3. Înaintarea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism la emitent;
 4. Analiza documentației de către emitent;
 5. Obținerea avizului Consiliului Județean/primăriei locale, dupa caz
 6. Completarea documentației de către beneficiar, dupa caz;
 7. Eliberarea certificatului de urbanism de către emitent;
 8. Întocmirea, avizarea și aprobarea unei documentații urbanistice, în cazul în care aceasta este solicitată prin certificatul de urbanism;
 9. Elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.)/desființare (D.T.A.D), organizare de șantier (D.T.O.E.) de către proiectanți de specialitate autorizați(arhitectură, construcții, instalații, drumuri și poduri, geologi, hidrotehnică, etc.,după caz);
 10. Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
 11. Obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
 12. Modificarea documentației tehnice în functie de condițiile din avizele obținute;
 13. Rezolvarea situației juridice a terenului, după caz(acte autentificate);
 14. Înaintarea documentației pentru obținerea autorizației de construire/desființare la emitent;
 15. Analiza documentației de către emitent;
 16. Completarea documentației de către beneficiar, după caz
 17. obținerea avizului Consiliului Județean, după caz
 18. Eliberarea autorizației de construire/desfiintare de către emitent;
 19. Înstiintarea emitentului și a Inspectoratului în Construcții Prahova privind data începerii lucrărilor și amplasarea panoului de identificare a investiției pe șantier;
 20. Executarea lucrărilor cu respectarea autorizației de construire/desființare(documentație, avize, termen de execuție, etc.);
 21. În cazul în care construcția nu a fost finalizată în termenul stabilit, valabilitatea autorizației de construire/desființare se poate prelungi o singură dată
 22. Raportarea trimestrială privind stadiul lucrărilor executate către emitent pâna la finalizarea construcției;
 23. Întocmirea procesului-verbal de finalizare a lucrărilor și a cărții tehnice a construcției;
 24. Declararea valorii finale a lucrărilor de construcții la emitent și Inspectoratul în Construcții Prahova, în vederea regularizării taxelor;
 25. Înregistrarea lucrărilor de construcții în evidențele fiscale ale localității în vederea impozitării;
 26. Intabularea construcției la Biroul de Carte Funciară;
 27. Urmarirea de către proprietar a comportării în timp a construcției și efectuarea lucrărilor de intreținere, reparații curente și capitale.