Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Documente necesare urbanism➠ Documente necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând :
 1. cererea-tip (formularul-model F.1 – „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând :
  1. elementele de identificare a solicitantului ;
  2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel ;
  3. elementele care definesc scopul solicitării ;
 2. planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel :
  1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară : plan de încadrare în zonă, la una din scările 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.000, 1 : 1.000, 1 : 500, după caz, eliberat, la cerere, de către OCPI;
  2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară : extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 3. documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, CU este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant – persoană fizică sau persoană juridică – nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

(3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea CU de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

(4) Potrivit Legii, CU nu ţine loc de AC / AD şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.